Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Ngày 30/7/2021, Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nội dung chính như sau:
Ngày 03/08/2021   |Xem tiếp
91 năm qua, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, ngành Tuyên giáo là một binh chủng đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng Đảng, luôn giữ trọn niềm tin và đóng vai trò “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết” đối với tiến trình cách mạng của Đảng và dân tộc.
Ngày 01/08/2021   |Xem tiếp
Ngày 22/7/2021 Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Ngày 23/07/2021   |Xem tiếp
Ngày 25/6/2021 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngày 29/06/2021   |Xem tiếp
Ngày 07/6/2021, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK “Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, toàn văn nội dung nghị quyết như sau:
Ngày 11/06/2021   |Xem tiếp
Ngày 20/5/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành văn bản số 281 - CV/ĐUK "V/v tăng cường lãnh đạo công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai".
Ngày 25/05/2021   |Xem tiếp
Ngày 20/5/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Ngày 21/05/2021   |Xem tiếp
Văn phòng Trung ương Đảng vừa có văn bản gửi các cơ quan báo chí Kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Kết luận:
Ngày 19/05/2021   |Xem tiếp
Nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2021) và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, , Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam NGUYỄN PHÚ TRỌNG có bài viết quan trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam". Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết này.
Ngày 17/05/2021   |Xem tiếp
Theo Công đoàn Viên chức Việt Nam, cuộc thi trực tuyến được tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong đoàn viên, CBCCVCLĐ những nội dung cơ bản của Nghị quyết, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ngày 11/05/2021   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:29018
Lượt truy cập: 11616793